Termeni și condiții

Prezentul document conține termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.euroexp.ro și stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa această pagină web ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.
Prin “site” se înțelege în continuare pagina de internet www.euroexp.ro, prin “administratorul site-ului” se înțelege S.C. Europa Express SA cu sediul in Str. Nicolae Gane nr. 7, Sat Lețcani, Com. Lețcani, Județul Iași, iar prin “utilizator” se înțelege orice persoană care vizitează și dorește să utilizeze site-ul.
Neacceptarea acestor “termeni și condiții” atrage obligația utilizatorului de a înceta accesarea site-ului.

Limitarea răspunderii

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvență, modul al conținutului de pe site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că funcționarea site-ului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și faptul că orice servicii oferite prin intermediul site-ului sunt prezentate cu titlu informativ. În consecință, administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din conţinutul site-ului inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea. Administratorul site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va încerca să corecteze eventuale erori și omisiuni cât mai repede posibil.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, disfuncționalități sau erori în funcționarea site-ului precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a administratorului site-ului.
În mod expres, utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, rezultate din utilizarea conținutului site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.
În cazurile de forță majoră administratorul site-ului este exonerat total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al administratorului site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, grevă etc.
Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe administratorul site-ului împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților si consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a utilizatorului în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a site-ului sau orice alt aspect în legătură cu site-ul.

Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții , parțial sau în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site ori prin accesarea site-ului, oricând după operarea modificării. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului.

Protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, administratorul site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de utilizatori. Datele personale pe care utilizatorii le furnizează administratorului site-ului prin intermediul formularului de contact sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a serviciilor prezentate pe site cu titlul informativ. Prin completarea formularului de contact utilizatorul declară că este de acord ca toate datele personale transmise să fie incluse în baza de date a administratorului site-ului și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date să fie stocate și utilizate pentru:  activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale la adresele de e-mail comunicate; transmiterea de email-uri/mesaje informative și non-comerciale cu privire la concursuri, promoții și discount-uri. Utilizatorul poate solicita oricând administratorului site-ului ștergerea datelor colectate printr-un email trimis la office@euroexp.ro.

Drepturile asupra conținutului site-ului

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale. În caz contrar, se vor aplica sancțiunile legislației în vigoare, prima etapă fiind rezolvarea situației pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu va fi posibil, părțile se vor întâlni în instanță. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice alte scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa de email office@euroexp.ro.
Se considera utilizare abuziva a site-ului orice utilizare făcută într-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislației in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii administratorului site-ului. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul va fi considerat o tentativa de fraudare si va pune in mișcare cercetarea penală împotriva persoanei care a încercat acest fapt.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor și ale administratorului site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă.

Call Now ButtonCONTACTEAZĂ-NE